Poetika at Literatura

"Rediscover the Sentimentality, Creativeness and Artistry of Filipino people through the Selected Compilation of Philippines' Beautiful works of Art through Writing..."

Main Article(s)/ (Mga) Pangunahing Artikulo


Ako ang Daigdig I am The World

ni Alejandro G. Abadilla

"Pagsanjan Falls" by Fernando Amorsolo

I               
Ako                                                            I
Ang daigdig                                               Am the World

Ako                                                            I
Ang tula                                                    Am the Poetry

Ako ang daigdig                                        I am the World
Ang tula                                                    the Poetry

Ako ang daigdig                                        I am the World
Na tula                                                      of Poetry
Ang tula                                                    The Poetry
Ng daigdig                                                of the World

Ako                                                            I
Ang walang maliw na ako                        The Never-ending Me
Ang walang kamatayang ako                   The Undying Me
Ang tula ng daigdig                                   The Poetry of the World

II
Ako                                                            I
Ang daigdig ng tula                                  The World of Poetry

Ako                                                           I
Ang tula ng daigdig                                  The Poetry of the World

Ako                                                           I
Ang malayang ako                                   The Freeborn Me
Matapat sa sarili                                      Honest to Myself
Sa aking daigdig                                       To my Own World
ng tula                                                      Of Poetry

Ako                                                           I
Ang tula                                                    Am the Poetry
Sa daigdig                                                 To the World

Ako                                                            I
Ang daigdig                                               Am the World
Ng tula                                                      Of Poetry
Ako                                                           I

III
Ako                                                           I
Ang damdaming                                       The Passionately
Malaya                                                      Free

Ako ang buhay                                          I am the Life
Na walang hanggan                                 That is Eternal

Ako                                                            I
Ang damdamin                                          The emotion
Ang larawan                                              The reflection
Ang buhay                                                  The life

Damdamin                                                 Emotion
Larawan                                                    Reflection
Buhay                                                         Life
Tula                                                           Poetry
Ako                                                            I

IV
Ako                                                            I
Ang daigdig                                               The World
Sa tula                                                        In Poetry

Ako                                                             I
Ang tula                                                      The Poetry
Sa daigdig                                                  In the World

Ako                                                            I
Ang tula                                                     Am the Poetry

Daigdig                                                      World
Tula                                                            Poetry
ako                                                             I


Copyright © 2011 by J. Estoque
All Rights Reserved

3 comments:

Yohvshva1 said...

Mababaw na malalim, at malalim na mababaw ang iyong tula. Kaya sa kababawan ng iyong lalim ay maipakikita mo ang kalaliman ng mababaw sa paningin ng mga hangal.

Anonymous said...

nagustuhan ko yung effort sa pagsalin. di ko nagustuhan yung salin. nawala yung kaastigan ng tula. maaaring dulot ng mga piniling salita. -avid fan of aga

jhierren said...

mas maganda ung tagalog, kaya nang sabi ng nauna sakin . nawal yung kaastigan ng tula sa mga ginamit na salita sa pagsalin, pero maganda na rin pwedeng pwede ko to ibahagi duon sa kaibigan kong di masyadong makaintindi ng tagalog at wikang ingles lang.

I. Table of Contents/ Tala ng Mga Nilalaman


A. Collection of Literatures/ Koleksyon ng mga Literatura